مهندسي ايمني آتش سازه‌اي

  طراحي سازه هاي مقاوم در برابر آتش، با دو رويکرد عمده انجام مي گيرد: رويکرد مهندسي ايمني اتش (Fire Safety Engineering ) و رويکرد مهندسي ايمني سازه ها در اتش (Structural Fire Safety Engineering ). رويکرد اول به منظور ارائه يک راه حل بهينه با توجه به کاربرد تدابير پيشگيرانه و حفاظتي براي کاهش تلفات جاني و خسارات مالي، انجام مي شود. رويکرد دوم براي پيش بيني رفتار سازه اي يک عضو منفرد و نيز رفتار کل سازه تحت شرايط آتش سوزي , تعيين مدت زمان پيش از فروريزش سازه و دماي بحراني با حداکثر دقت به کار مي رود . رويکرد مهندسي ايمني سازه ها در اتش، يک بحث نسبتاً جديد بوده و تنها در چند دهه گذشته توسعه يافته است. پيش بيني رفتار سازه تحت تاثير آتش، براي کل سازه، کار پيچيده اي مي باشد. حمله تروريستي 11 سپتامبر با توجه به نتايج مخربي که دربرداشت انگيزه بيشتري را براي انجام چنين مطالعاتي در سطح جامعه جهاني ايجاد کرده است .

   تحليل آتش برمبناي رويکرد مهندسي ايمني سازه ها در اتش جامع و فراگير بوده و با دقت بيشتري رفتار سازه اي مصالح در معرض گرما شدگي را پيش بيني مي کند. حوادث آتش سوزي عموماً به شدت در نواحي کوچکي از ساختمان ، متمرکز شده و ان قسمت را تحت تاثير قرار مي دهند. بر مبناي رويکرد مهندسي ايمني سازه ها در اتش مي توان ساختمان ها را به صورت سازه هاي نامعين به نحوي طراحي نمود که وقتي يک عضو به سبب آتش سوزي گسيخته مي شود امکان به اشتراک گذاري و توزيع بارها در المان هاي سخت تر و قوي تر در ناحيه سرد وجود داشته باشد. در چنين ساختمان هايي، گسيختگي را نبايد تحت عنوان از دست دادن ظرفيت باربري يا تغيير شکل بيش از حد هر عضو منفرد تعريف کرد؛ چرا که بار ها مي توانند توسط ساير اعضا تحمل شوند. بنابراين حفاظت اعضاي سازه اي در برابر آتش مي تواند کاهش يابد. اين امر باعث صرفه جويي قابل توجه در هزينه مصالح مي گردد.
   امروزه، رويکرد مهندسي سازه به کار رفته در طراحي ايمني در برابر آتش، عموماً مبتني بر برنامه هاي کامپيوتري کاربرپسند است. طراحي مي تواند در زمان کمتر و با هزينه کمتر انجام شود. برنامه هاي کامپيوتري مي توانند جنبه هاي مختلف رفتار سازه را لحاظ کرده و طراحي ايمني سازه در برابر آتش را منعطف تر و اقتصادي تر نمايند. ارزيابي چنين رفتاري با استفاده از رويکرد طراحي آتش خالص، بسيار دشوار يا غير ممکن است.
 

عضویت در خبرنامه داریان